איכות אוויר

חיזוי סביבתי תוך התייחסות למטאורולוגיה, פליטות מזהמים וריחות לאויר. חיזוי פיזור מזהמים וחיזוי איכות האוויר באזורי מגורים המושפעים מכבישים וזיהום תעשייתי. החיזוי מתבצע באמצעות שימוש בנתוני ניטור קיימים, ניתוח מטאורולוגי ומודלים מקובלים לפיזור מזהמים לאוויר.

פרויקטים לדוגמא

חדרה - אבק פחם

אשדוד – מסוף גופרית

אזור – השפעות איכות אוויר

מחצבות – ניתוח השפעות

איכות אוויר, רוחות ואקלים בפרויקטי תכנון