תסקירי השפעה על הסביבה

תסקירים וחוות דעת סביבתיות לפרויקטים ותכניות כחלק מתהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון הכוללים ניתוח הסביבה והרקע הסטטוטורי והפיסי לפרויקט, ניתוח חלופות, השפעות סביבתיות ומטרדים אפשריים, והמלצות למזעור המטרדים.

תסקיר השפעה על הסביבה
על-פי תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג - 2003, יש צורך בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה במקרים הבאים:
1. תכנית מקומית, תכנית מתאר מחוזית חלקית בעבור שטח מוגדר או תכנית מתאר ארצית חלקית בעבור שטח מוגדר, שכל אחת מהן עוסקת באחד או יותר מנושאים אלה: תחנת כוח, שדה תעופה, נמל, מעגנה, בית זיקוק, אתר לטיפול או לסילוק פסולת מסוכנת, ייבוש שטחים בים או בימה.
2. תכנית, שלדעת מוסד התכנון, יש בביצועה כדי לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה והעוסקת באחד או יותר מהנושאים שלהלן, או חלה באחד מהאזורים שלהלן או בחלק מהאזור: א) אזורי תעשייה שבתחומם מותרת פעילות העלולה לזהם את הסביבה, קו חשמל של מתח על או מתח על-עליון, מרכזי תחבורה יבשתיים עתירי פעילות, מקומות לאסיפות המוניות, מרכזי ייצור, אחסון או שינוע של חומרים מזהמים או מסוכנים, אתרי כריה או חציבה. ב) אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע או נוף, לרבות חוף, ים, ימה, נחל ואזור החדרה. ג) אזור החשוף למפגעים סביבתיים העלולים לסכל את ביצועה של התכנית או להשפיע השפעה ניכרת על פעילות המוצעת בה.
3. תכנית אשר לדעת מוסד תכנון, יש בביצועה השפעה ניכרת על הסביבה, ואולם לא יחליט מוסד תכנון אם יש בביצועה של תכנית השפעה ניכרת על הסביבה אלא לאחר ששמע את עמדת היועץ הסביבתי בעניין.

על-פי תקנות התכנון והבניה, תסקיר השפעה על הסביבה יכלול מידע מקצועי מלא ומדויק, וכן את הממצאים הנובעים ממנו, במתכונת של 5 פרקים, על-פי הפירוט הבא:
פרק א'- תיאור הסביבה שאליה מתייחסת התכנית - לרבות החי והצומח שבה והנוף באזור.
פרק ב'- בחינת חלופות, ייתרונות וחסרונות של התכנית המוצעת ביחס לסביבה, וכן, אם נדרש בהנחיות, התייחסות להשלכות הסביבתיות של חלופות אחרות למיקום המוצע בתכנית, החלופה שלא לבצע את המוצע בתכנית או חלופות טכנולוגיות למוצע בתכנית.
פרק ג'- תיאור הפעילות הנובעת מביצוע התכנית, אשר יתייחס לשלבי הבניה וההקמה, תקופת הפעילות וסיומה.
פרק ד'- פירוט והערכה של מכלול ההשפעות הצפויות על הסביבה ושל הסביבה על תחום התכנית, כתוצאה מביצוע התכנית, לרבות מהתשתיות הדרושות לביצועה.
פרק ה'- ממצאי התסקיר והצעות לאמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה, שיש לכלול בהוראות התכנית.

תסקירים בד"כ מוגשים למיזמים משמעותיים, נבחנים בקפידה, מוצגים לעיון הציבור, משמשים אבן הראשה בהגשת התנגדויות ובצורך לענות עליהן.

משרד אדםה מכין ועורך את כלל התשומות והדיסציפלינות הכרוכות בתסקיר, מקבל עליו אחריות סביבתית סטטוטורית לקידום התכנית ומגן על תוצריו בהצלחה.​

פרויקטים לדוגמא

תל אביב - תכנית שדה דב

הרצליה - תכנית חוף התכלת

בת ים – תסקיר חוף

אשדוד – נמל מכולות חדש

אשדוד – כבישי גישה לנמל הדרום

חדרה- תכנית שכונת הנחל

דור – כפר הנופש

אילת - ריף הדולפינים