גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

סקירה גיאולוגית והידרוגיאולוגית בחוות דעת, תסקירים ונספחים סביבתיים במסגרת תהליכי התכנון.

בחינת השפעת גורמים בעלי פוטנציאל זיהום על מערכות הידרוגיאולוגיות ומי התהום.

בדיקות רקע לקידוחים ימיים, נסיגת מצוק חופי והיבטים נחליים.

פרויקטים לדוגמא

יעוץ הידרוגיאולוגי לתכניות לכבישים: 2, 38, 41, 444 , 859, 44

הרצליה – הר החול

בית גוברין – בריכת בוצה

עדפי עפר בתכניות: שדה דב, תא/3700