סיכונים סיסמיים

תקן ישראלי ת"י 413 תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה, מחייב התאמת הפתרון ההנדסי של המבנה לרמת הסיכון הסיסמי באתר. כיוון שלרוב מועד הוצאות היתר הבנייה מאוחר להתחשבות בסיכונים הסיסמיים, אנו מבצעים בחינה ראשונית של היבטי הסיכון כבר בשלב תכנית המתאר או התכנית המפורטת במטרה לאפשר הערכות מראש.

סקרי ערכי טבע / סקרי טבע עירוני
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבותו של המגוון הביולוגי והתשתיות הטבעיות המצויים במרחב העירוני. מחקרים שונים הראו כי לעיתיים המגוון הביולוגי בשטחים עירוניים עשיר יותר מזה הנצפה בשטחים חקלאיים סובבים והוא מכיל מיני אורגניזמים נדירים וייחודיים. ההכרה ההולכת וגוברת בכך שלתשתיות טבעיות חשיבות סביבתית וחברתית לאיכות החיים בערים, הובילה לראיית הצורך בשימורם, הגנתם וטיפוחם במסגרת התכנון המקומית ומתוך כך התפתח המושג טבע עירוני.

כשלב ראשון לקראת שימור המגוון הביולוגי יש להכין סקר אתרי טבע ותשתיות טבע בתחום המוניציפלי של הרשות המקומית ובניית מסד נתוני טבע עירוני, למטרת תכנון וניהול מקיים של המערכות הטבעיות והמגוון הביולוגי.

סקר טבע עירוני יכלול בדרך כלל את החלקים הבאים:
• איסוף מידע קיים (ספרות, סקרים, מידע תכנוני).
• סקר בסיס: כולל חלוקת השטח לאתרי סקר, ביקור ראשון באתרים, רישום ומיפוי מצאי בסיסי וממצאים מרכזיים כולל צילומים כללים.
• אפיון, סיווג ומיפוי האתרים השונים בעיר (בשטחים הפתוחים והמבונים) מיפוי תשתיות טבעיות (כגון מעברים אקולוגיים, אגני ניקוז, אתרי קינון, בתי גידול לחים, וכו').
• היבטים תכנוניים: בחינה של תכניות מקומיות, מחוזיות וארציות בהקשר לאתרי הטבע העירוניים ופרוט הייעודים המאושרים והשימושים בכל אחד ממתחמי הטבע בעיר.
• לעיתים נדרשת הכנת סקרים מפורטים בעלי מאפיינים ספציפיים: בוטני, זוחלים, פרפרים, קינון, חופי, עטלפים, יונקים, מינים פולשים וכו'.
• יצירת בסיס נתונים: בנית מסד נתונים ממוחשב (שכבת GIS) של תשתיות ואתרי הטבע העירוני לצורך הטמעת המידע במערכות התכנון העירוניות.
• ניתוח הממצאים ויצירת מפות נושאיות.

לאחר איסוף המידע, סקר הטבע העירוני יוגש בצורת מסמך מסכם. המסמך יכלול ניתוח הממצאים והערכת הנתונים כולל ניתוח איומים/מפגעים בולטים. המסמך המסכם יכלול המלצות לשילוב ממצאי הסקר בתכנון מקיים של העיר ובתוכניות המתאר המקודמות בעיר (אם ישנן) והמלצות נוספות לקידום מדיניות עירונית לעניין שימור, פיתוח וניהול אתרי הטבע בעיר וייזום תכניות לשימור אתרי טבע עירוניים וקהילתיים.

משרד אדםה מבצע סקרי ערכי טבע מכל הסוגים, בים, באויר (צפרות) וביבשה.

פרויקטים לדוגמא

מסמכי סיכונים סייסמיים –

  • אופקים

  • נתיבות

  • ירוחם

  • דימונה

  • עפולה

  • אור עקיבא