זיהום קרקע

ייעוץ ופיקוח של פרויקטים לחקירת ושיקום קרקעות מזוהמות. סקרים היסטוריים, תכנון, טיפול ושיקום של אתרים מזוהמים. ליווי פרוייקטים המתמקדים בזיהום קרקע ומי תהום. ניתוח ההשפעה וגודל המזהמים בקרקע ובמי התהום ועוד.

זיהום קרקע
על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, קרקע חשודה בזיהום היא קרקע שנעשית או נעשתה עליה, בה או בסמוך לה, פעילות בחומרים מזהמים כגון חומרים מסוכנים, תמלחות, שפכים, חומרי נפץ ושמנים. זיהום הקרקע יכול להתרחש כתוצאה מדליפות ושפיכות של חומרים מזהמים נדיפים וחצי נדיפים לקרקע, העלולים לגרום לפגיעה בבריאות הציבור במסלולי חשיפה שונים כגון: שאיפת חומרים אורגניים נדיפים מסרטנים או רעילים בעת חדירת גזי קרקע למבנים, מגע עורי עם קרקע מזוהמת, זיהום מקורות מים המשמשים לשתייה ופגיעה במערכות אקולוגיות.
אפיון הקרקע והצורך בטיפול בה נקבע במסגרת הליך סקירה הכולל מספר שלבים. בשלב הראשון מבצעים סקר היסטורי. בשלב השני מבצעים חקירת קרקע (סקר גזי קרקע, סקר קרקע, סקר מי תהום). בשלב השלישי מבצעים בחינת יעדי השיקום הכלליים או הספציפיים לאתר (מבוססי סיכון). עם זאת, במקרים מסוימים ניתן יהיה להסתפק רק בחלק מהשלבים.

סקר היסטורי
על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, סקר היסטורי כולל איסוף של מידע, מסמכים ונתונים אודות האתר הנחשד כמזוהם וסביבתו, הן לגבי הפעילות המתקיימת בו בהווה והן לגבי כלל הפעילות שהתקיימה בו בעבר. מידע זה נועד לסייע באישוש או הפרכת החשד בדבר זיהום הקרקע וכן בדבר ההשלכות שעלולות להיות לזיהום זה על סביבת האתר. לסקר ההיסטורי חשיבות רבה מאחר שהוא מאפשר היכרות מקיפה עם האתר החשוד ובהתאם לכך תכנון יעיל ומקצועי של שלב החקירה של הקרקע ושלב השיקום ככל הנדרש.
סקר היסטורי כולל שלושה שלבים: 
שלב א'- איסוף מידע מסמכים ונתונים. 
שלב ב'- בחינת הנתונים שנאספו באמצעות סיור, ראיונות ושאלונים. 
שלב ג'- ניתוח המידע והגשת דו"ח הסקר ההיסטורי.
בהתאם לניתוח ולמסקנות הסקר ההיסטורי על עורך הסקר להכין (לפי העניין) תכנית לחקירה פיזית של הקרקע הכוללת דיגומי קרקע, גז קרקע ומים. התכנית תתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה ועל כלל המידע שנאסף בסקר ההיסטורי.

תכנית לביצוע סקר קרקע/גז קרקע
תכנית לביצוע סקר קרקע או גז קרקע, תתבסס על כלל המידע שנאסף והניתוח שבוצע בשלב הסקר ההיסטורי, כך שתכלול את כלל הדיגומים הנדרשים לבדיקת החשדות לזיהום שהתעוררו בשלב הסקר ההיסטורי וכן בהליכי חקירה מוקדמים (אם בוצעו). כמו כן, יתוכננו דיגומים נוספים באזורים שלא נעשתה בהם פעילות לפי הסקר ההיסטורי, על מנת לאשש את הטענה כי הם אכן אינם מזוהמים. הכנת תכנית הסקר וניתוח הממצאים (המלצות להמשך חקירה ומסקנות לתכנית פעולה) צריכות להתבצע על-ידי יועץ מומחה לסקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות.

סקר קרקע
סקר קרקע הוא בחינה פיזית של הקרקע אשר מתבססת על מידע קודם שנאסף בשלבים הראשונים (שלב הסקר ההיסטורי). ככלל, מטרתו של סקר הקרקע היא לאפיין באופן מלא את הקרקע ואת הסיכון הנשקף מהמזהמים המצויים בה לסביבה ולבריאות הציבור.
בין יתר מטרותיו של סקר הקרקע ניתן גם למנות את הנושאים הבאים: 
1. בחינת קיומם של המזהמים בקרקע, בגז הקרקע ובמי התהום וריכוזיהם בהשוואה לערכי הסף, וכן בחינת מידת התפרסותם של המזהמים.
2. עדכון מודל תפיסת האתר שגיבושו החל בשלב הסקר ההיסטורי.
3. ביצוע הערכת סיכונים בהתאם למודל התעדוף הרגולטורי לטיפול בקרקע מזוהמת או קביעת ערכים מבוסס סיכון לשיקום לפי ה-IRBCA.
4. תכנון הטיפול בקרקע המזוהמת באתר בהתאם לכלל המידע שנאסף בהליך הסקירה והחקירה ויעדי השיקום.


משרד אדםה עוסק בכל השלבים שתוארו – וכן מבצע סקרי סיכונים ושיקום קרקע בשיתוף עם חברת ANTEA צרפת.

פרויקטים לדוגמא

יעוץ למשרד להגנ"ס – זהום קרקע מתחנות דלק

סקרים היסטוריים – בפרויקטי תכנון

תחנה מרכזית פ"ת

מחנה כורדאני

שדה דב

אס"פ שריג

כביש 38

תוואי הרכבת לירושלים