Government

משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות

משרד הפנים
האנרגיה והמים
משרד הגנת הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה
לשכות התכנון מחוז ירושלים ומחוז הדרום
ועדה לתשתיות לאומיות
רשות מקרקעי ישראל
המנהל האזרחי באיו"ש
רשות ניקוז שקמה בשור